شماره حساب های معتبر وب سایت فروشگاه آی سـی کنتـــرل

بانک ملت

شماره حساب :
شماره کارت : 4496 7615 3373 6104
شبا : IR940120020000008971600254
نام صاحب حساب : امیر همایون فرشیان

بانک سامان

شماره حساب :
شماره کارت : 6596 4271 8610 6219
شبا : IR430560960280001762964001
نام صاحب حساب : امیر همایون فرشیان